جشنواره
آموزش سامانه بتا-طرح الماس رفاه

آموزش سامانه بتا بخش اول (ورود مستمری بگیران به سامانه بتا)

آموزش سامانه بتا بخش دوم (ورود پذیرندگان به سامانه بتا)